សេចក្តីជូនដំណឹង

ព្រឹត្តការណ៍សំខាន់ៗ

រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប Siem Reap Provincial hall

ទិវារត់ប្រណាំងអន្តរជាតិ ម៉ារ៉ាតុងចក្រភពអង្គរ លើកទី៣

រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប:  ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ 26 តុលា 2017, ម៉ោង 03:13 ល្ងាច