ព័ត៌មាន វីដេអូស្តាប់ចម្រៀងកំសាន្តអារម្មណ៍

រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប:  ថ្ងៃ សៅរ៍ 09 ធ្នូ 2017, ម៉ោង 09:22 ល្ងាច