ព័ត៌មាន វីដេអូស្តាប់ចម្រៀងកំសាន្តអារម្មណ៍

រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប:  អម្បាញ់ម៉ិញនេះ ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ 01 មករា 1970, ម៉ោង 07:00 ព្រឹក