ចែករំលែកទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម:

រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប:   09-សីហា-2017


ស្ដីពីការចាត់វិធាការចុះរុសរើសណង់ខុសក្នុងតំបន់១ និង តំបន់២ នៃរមណីយដ្ខានអង្គរ