លេខអាសន្ន

ប៉ូលីស : ១៧៧

អគ្គីភ័យ : ៦៦៦

សង្រ្គោះបន្ទាន់ : ១១៩