ចែករំលែកទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម:

រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប:  ថ្ងៃ សុក្រ 10 វិច្ឆិកា 2017, ម៉ោង 10:22 ព្រឹក

អត្ថបទដោយ: 


ស្ដីពីការចាត់វិធាការចុះរុសរើសណង់ខុសក្នុងតំបន់១ និង តំបន់២ នៃរមណីយដ្ខានអង្គរ