ចែករំលែកទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម:

រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប:  ថ្ងៃ សុក្រ 10 វិច្ឆិកា 2017, ម៉ោង 10:16 ព្រឹក

អត្ថបទដោយ: 


ការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គីសនី