សេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្ដីជូនដំណឹង
ការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គីសនីរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប Siem Reap Provincial hall

ការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គីសនី

រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប:  ថ្ងៃ សុក្រ 10 វិច្ឆិកា 2017, ម៉ោង 10:16 ព្រឹក